POZOSTAŁE USŁUGI

 • Prowadzenie postępowań powypadkowych. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy lub w drodze do/z pracy, sporządzenie niezbędnej dokumentacji oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków,
 • Wykonujemy okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p-poż.,
 • Pomagamy w opracowywaniu i opiniujemy szczegółowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy
 • Wykonujemy ocenę maszyn i urządzeń pod względem bezpieczeństwa - ocena minimalnych wymagań bezpieczeństwa maszyn i instalacji technologicznych.
 • Sporządzanie instrukcji BHP ogólnych oraz stanowiskowych.
 • Określenie czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy.
 • Wykonujemy przy współpracy z akredytowanymi laboratoriami badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia.
 • Prowadzimy doradztwo w zakresie prawnej i technicznej ochrony pracy.
 • Doradzamy w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Doradztwo w zakresie organizacji pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
 • Współdziałamy z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.
 • Odpowiadamy na nakazy, decyzje i wystąpienia Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • Na życzenie i za pełnomocnictwem klienta reprezentujemy go w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej
 • Realizujemy zalecenia pokontrolne PIP, PIS i PSP
 • Tworzenie arkuszy kontrolnych (uwzględniających wymagania: dyrektywy 90/270/EWG, Kodeks pracy - art. 207 § 2, art. 212, art. 216, art. 229 i art. 2373, PN-93/T-42107 + A1:1996 + A2:1997 i PN-F-6000-1:1998 oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie BHP na stanowiskach z monitorami komputerowymi (Dz. U. Nr 148, poz. 973) i z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, ujednolicone Dz. U. 203, nr 169 poz. 1650).