Ocena Ryzyka Zawodowegoe.

bhpOcena ryzyka zawodowego jest bardzo istotnym elementem BHP i jest obowiązkiem każdego pracodawcy.
W nowelizacji Kodeksu Pracy, dotyczącego dostosowania naszych przepisów do przepisów Unii Europejskiej, wprowadzono między innymi obowiązek OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO, które wiąże się z wykonywaną pracą, a także obowiązek informowania o nim pracowników.
„Pracodawca jest obowiązany ocenić i dokumentować ryzyko zawodowe a także informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami”
Podstawa prawna. art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.Kodeks pracy.

 

Ocenę ryzyka należy ponadto aktualizować:

 • przy tworzeniu nowych stanowisk, przy wprowadzeniu zmian na stanowiskach pracy (np. technologicznych lub organizacyjnych),
 • po zmianie obowiązujących wymagań, odnoszących się do ocenianych stanowisk,
 • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych.

Analizę ryzyka zawodowego dokonuje się według następującego algorytmu:

 • zebranie informacji potrzebnych do oceny ryzyka zawodowego, identyfikacja zagrożeń,
 • oszacowanie ryzyka zawodowego, wyznaczenie dopuszczalności ryzyka,
 • propozycja działań ograniczających poziom ryzyka.

Korzyści dla pracodawcy wynikające z posiadania ocen ryzyka zawodowego:

 • spełnienie wymagań dotyczących przepisów prawnych,
 • świadomość pracodawcy o zagrożeniach wraz z wiedzą czy zastosowane środki profilaktyczne są wystarczające,
 • zamiast intuicji - świadome zarządzanie poziomem ryzyka, uniknięcie dodatkowych kosztów i strat.

Szacowanie ryzyka zawodowego przeprowadzamy w zależności od potrzeb metodą RISC SCORE lub zgodnie z PN – N –18002 : 2000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego, w skali trójstopniowej poprzez:

 • ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia,
 • ocenę potencjalnych skutków zagrożenia.